بوسه های تلخ

چشمانت به اشاره ای گس من را از یاد بردند.

...آهای ستاره ی شبهای بی کسی

به خلوت تاریک من بیشتر ببار

زمین سرد نبودن توست

بمان ، بسوزان.

42-15880231.jpg?size=67&uid={5f98d8f4-9c5b-4ed9-ac9e-61558dd9c117}

پ.ن:مرور لحظه های سخت ....حتی از دست من هم...حتی از دست من هم....حتی از دست من هم؟

/ 5 نظر / 6 بازدید
مريم

باز تبر از کنار گفتن گذشت وچيزی برای درخت نماند نمی شرم نيمی سوز مانده برای صبح بعد و اما باران مثل هميشه نمی خيس رويای درخت را از خواب دارکوب های کمشده می شويد

با خودم!

مرور؟!‌دوست ندارم... نمی کنم ... سعی می کنم مرور نکنم...

raha

لینک شما در دیارمهر قرار گرفت

استاد کوچولو

من که از اين ستاره های شبای تيره و تار خسته شدم . وقتی بايد باشن نيستن و وقتی ..... دلمو ديگه به خودم خوش می کنم نه کس ديگه .

من

کاش می تونستم کاری برات بکنم...