وقت

وقت آن شد که به زنجیــر تو  دیوانه شویــم
بنــد را برگسلیـم از هــمه بیـــگانه شویــم
جان سپـاریـم دگـر ننـگ چنیـن جـان نکشیم
خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم
سخــن راست تــو از مردم دیــوانـــه شنـــو
تــا نمــیریــم مپـــندار که مردانـــه شویــم.

/ 2 نظر / 15 بازدید
مشرک

سلام گر گریزیم زاین جا / کجا سوی بیگانه رویم خانه بسوخت دیوانه شدم/ تازه فهمیدم که بی کاشانه شدم[قهر]