مدیریت محترم،رییس محترم،سرپرست محترم...

دارم شکل نامه های مملکت می شوم٬با شروعی محترمانه و پایانی بی سرانجام.
خوشا زمان فعالیت های دانشجویی که خیلی چیزها را نمی دیدیم و فریادمان بلند بود.کار در سیستم امروز ایران آدم را محافظه کار می کند.اگر حرف درشتی به کارفرما زدی قبل از او مدیرعامل خودت ناراحت می شود.حیات شرکت های خصوصی به ناز و عشوه مدیران ناکارآمد و بعضا بی سواد بسته شده(البته استثناء هم دارند) .خصوصی سازی به این شکل فقط شرکت های خصوصی را گداصفت٬ محتاج دولت می کند. اینگونه دولتی خواهیم داشت اگرچه با کارمندان کمتر ولی قدرت و نفوذ بیشتر.خصوصی سازی اگر در سرچشمه اتفاق نیافتد بدتر از سیستم اداره دولتی می شود.چیزی که اکنون رفته رفته گرفتارش می شویم. تا وقتی در این مملکت نتوان چاه نفت و گاز خصوصی داشت پالایشگاه٬نیروگاه و صنایع سنگین خصوصی داشت نمی توان دم از خصوصی سازی زد.

/ 0 نظر / 4 بازدید