ميگذره!

چشمها می گذرند

روزها می گذرند

زمانه چه مسخره می کند ما را

دودها می گذرند

اشک ها٬ مشک ها٬ خنده ها٬ فولکس ها٬ می گذرند

چه تلخ نفس می کشم اينجا

هياهو٬ جوانی٬ سس مايونز ٬چت وبلاگ آره ...می گذرد

و آخرش ما هيچی از « اون چيزی که اون طور نيست که به نظر می رسه نمی فهميم »

نااميد نمی شويم شايد « گاهی نگاهی »

/ 1 نظر / 4 بازدید
Elham

ولی کاش ميفهميديم