نهنگا خودکشی کردن!

آخرين روز به اين خاطره دلخوش بودم

که گر از صحبت ما ميره روی ( همون ميروی )

زير انديشه من نمناکی

روی انديشه تو نمناکم

من به خود آمده بودم و محيا

که تو رفتی و زمين خلوت شد

من عزادار شدم ٬تو به من خنديدی ٬ در گذر هاي رهايی هی به من خنديدی

من چه منگم هر روز

ياد تو قوت عشق ابدی ميدهدم

من زتو مفتونم ٬من به او دلخونم ٬ زکسی شرمنده ٬ و به شخصی محتاج

و به آن کس که  منم او يا من است :

شرمنده ٬دلداده ٬سرزنده ٬پر گريه ٬پرخنده ٬بيچاره ٬بدبخت ٬ گشنه ٬ کثيف ٬ داغون ٬ خر ٬...

/ 1 نظر / 6 بازدید
آزاده

فکر کنم موقع سرودن اين شعر بيشتر او بودی تا خودت! پس نهنگ ها چی شدن؟