/ 8 نظر / 5 بازدید
سايه

... و شايد من تو هستم .

سايه

برگشت چی؟.... او نيز وصله يی است شايد!

سايه

گویی هنوز هم نتوانسته ای از دلتنگیت بگویی!

سايه

کثيفی هوا و سوختن چشمها بهانه ی خوبی است از برای ....ريختن!

سايه

کرکس ها کوچ کرده اند ...

Elham

اين سايه حالش خوبه؟

e

چه قالب قشنگی داری... واقعا خوشگل بود