/ 8 نظر / 22 بازدید
مینو

"اتفاق" افتاد انسان که برگ -آ ن اتفاق سبز - می افتد... افتاد انسان که مرگ - آن اتفاق سرد - می فتد... اما او سبز بود و گرم که افتاد...

مینو

سرسبز باشی دوست من[گل] ...

سبـــــــــــــــــــــــــــــد سبــــــــــــــــــــــــــــــد ستااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره ه ه ه ه از آآآآآآآآآآآآآآآآسموووووووووووووون میباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره بارووووووووووووون داره ه ه ه میبااااااااااااااااااره بوی ِ تو رووووووووووووو میاااااااااااااااره بیااااااااااااااااا بیاااااااااااااااا دوباااااااااااااااره چشاااااااااام به انـــــــــــــــــــــــتظااااااااااااااره....

سینا

سلام آقای مهندس

خرما گذاشتنه اند اینجا نگفتند دل ما هوای رمضان میکند... من با خانه ی سبز و هامون زندگی کردم. زندگی. روحش شاد!