فريادی ازين دست

تعدادشان کم نبود، خيلی بودند با جريان آب آرام می آمدند، بعد همه با هم پرواز می کردند و دوباره جلو تر می رفتند تا دوباره آب بياردشان .در ميانشان همهمه عجيبی بود .چيزی در ميانشان فرود آمد لحظه ای از هم پاشيدند . در آب موج افتاد از صدای انفجار همه بر خود لوليدند ناگهان همه پرواز کردند . در آسمان دوباره يک رنگ شدند به رنگ خون ، به رنگ شهيد.من اين روزها چه گيری داده ام به شهيد. در بالهايشان شوق پر ميزد دوباره رفتند جلوتر و آرام با جريان آب برگشتند ، درميانشان همهمه ای بود. يک نفر داد می زد الله اکبر .پيرمردی مقوايی در دست داشت که رويش نوشته شده بود: انماالمومنون اخوة .پيرمرد حتی نای نفس کشيدن نداشت .

دل نوشت: پس بغضمان را چه کنيم؟

/ 8 نظر / 7 بازدید
دبیر اسبق!

بخوريدش آقا !‌ بخوريد. قورتش بدهيد يکهو . فقط سريع لطفاْ‌ . تا کار دست تان نداده فرو ببريدش در نای تنگ تان. يا "مری" درازتان. چه میدانم؟ ( بغض که فرو می خوریم از نای میرود پایین یا مری؟ پایین میرود اصلاً ؟!! یا میماند تا باز دل تنگ شویم و بگیرد و با تلنگری بترکد و اشک شود و بر گونه سرازیر شود و .... )خلاصه اینکه : //بغض را باید خورد ، قورت باید دادش، بشکند ، اشک بریزی، رود آب از رویت . آبرو، آب میان جو نیست. برود باز نمی آید ها ! هان! حواست باشد. بغض را باید خورد ... //

صادق

سلام پرواز و بغض؟ پرواز هميشه شادم می کند بغضی در کار نيست!

دختر آفتاب

..... فقط خواستم اعلام وجودی کرده و باشم و باز هم بی سر و صدا نرم دنبال زندگيم!!!!

sargardan

حاجی بترکونش! بغضتو بترکون. مثله اون تانکهايی که با سيد ميترکوندی...اجازه بده اشکات سرازير بشن... let it start my friend let it start/ /let the tears com rolling down from your eyes and when you need a light in this lonely night/....